OWH

Ogólne Warunki Handlowe PracaZdrowie.pl – Projekt GMn sp. z.o.o. sp. k.

§ 1 Przedmiot umowy

GMN sp. z.o.o. sp.k., występująca tutaj jako PracaZdrowie.pl (zwana poniżej „PZ“) oferuje następujące usługi: publikację ogłoszeń i usługi pośrednictwa na zlecenie osób lub firm, które chciałyby nabyć lub sprzedać jedno lub wiecej przedsiębiorstw w Polsce, bądź nabyć lub sprzedać udziały polskich przedsiębiorstw (nieruchomości itp.). Następujące warunki transakcji obowiązują dla współpracy pomiędzy PZ i Zleceniodawcą.

§ 2 Umowa na publikację ogłoszeń

Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania zlecenia przez PZ od potencjalnego Zleceniodawcy na publikację ogłoszenia na portalu Pracazdrowie.pl. Udzielając zlecenia Zleceniobiorca akceptuje niniejsze warunki umowy. Zleceniobiorca udzielając zlecenia, o ile wcześniej nie zostało nic innego ustalone, zobowiązuje się ponosić koszty za zakup pakietów ogłoszeń bądź za ich publikację wg. aktualnego cennika lub indywidualnej oferty.

§ 3 Umowa pośrednictwa w sprzedaży / zakupie przedsiębiorstwa bądź udziałów

Umowa zostaje podpisana w momencie otrzymania zlecenia przez PZ od potencjalnego Zleceniodawcy na pośrednictwo kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa bądź udziałów. Podpisując umowę Zleceniobiorca akceptuje niniejsze warunki umowy. Udzielając zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się zaplacić honorarium w ustalonej wysokosci po sfinalizowaniu transakcji. Transakcja zostaje sfinalizowana w momencie zawarcia umowy na zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów w świetle obowiązującego prawa( jeśli wymagają tego przepisy również notarialnie poświadczonego ). Ustaloną każdorazowo cenę kupna należy udokumentować PZ w sposób należyty i nie budzący wątpliwości.

§ 4 Przedmiot świadczenia

PZ otrzyma w każdym przypadku osobne zlecenie od Zleceniobiorcy – pod warunkiem akceptacji warunków niniejszej umowy - w zależności od potrzeb zainteresowanego na sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa lub udziałów bądź na publikację ogłoszeń spełniając w tym przypadku wszystkie warunki techniczne niezbędne do puplikacji ogłoszeń w ramach zakupionego przez Zleceniodawcę pakietu. PZ zobowiązuje się, regularnie reklamować za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Pracazdrowie.pl poprzez regularnie rozsyłane oferty do potencjalnych grup zainteresowanych oraz ogłoszenia online. Jeśli Zleceniodawca nie podał w treści ogłoszenia swoich danych kontaktowych, SP jest zobowiązana do sprawdzania przychodzącej korespondencji, aby wyeliminować wiadomości zawierające spam. PZ nie gwarantuje sukcesu oraz nie gwarantuje liczby i rodzaju zapytań jako reakcji na każdorazową publikację ogłoszenia.

§ 5 Wystawianie rachunków i płatności

Za każdorazowo zamówione ogłoszenia lub pakiety ogłoszeń Zleceniobiorca ponosi koszty względem PZ w wysokości ustalonej w obowiązującym cenniku.Za przedłużenie czasu emisji lub dodatkową publikację ogłoszeń pobierane bedą opłaty wg. aktualnie obowiązującego cennika. Opłaty za ogłoszenia, o ile nie ustalono inaczej, należy uregulować po zakończeniu umowy pomiędzy Zleceniodawcą i PZ w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku. Honorarium za pośrednictwo po udanej transakcji kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa bądź udziałów przedsiębiorstwa należy uregulować po podpisaniu prawnie obowiązującej umowy w ciągu 14 dni bez potrącenia skonta. W przypadku nieterminowej zapłaty doliczone zostaną odsetki w wysokości 5 % od obowiązującej stopy procentowej. PZ jest uprawniona w pojedynczych przypadkach, wg własnego uznania kompensować płatności za bieżące rachunki z płatnościami za wcześniej wystawione rachunki, które nie zostały jeszcze zapłcone .

§ 6 Gwarancja

PZ nie odpowiada za jakiekolwiek wprowadzające w błąd informacje każdego rodzaju, które skłoniły zainteresowanego do zakupu lub sprzedaży w ramach pośrednictwa, publikacji ogłoszeń lub w ramach korespondencji do tych ogłoszeń. Obowiązuje to również w przypadku, jeśli te nieprawdziwe informacje były rozpowszechniane przez PZ dalej. PZ nie ma obowiązku sprawdzania prawdziwości otrzymywanych informacji.

§ 7 Ochrona danych

Zarówno Zleceniobiorca jak i Zleceniodawca wyrażają zgodę na elektroniczne gromadzenie wszystkich związanych z danym projektem danych: osób, objektów i innych danych na elektroniczych nośnikach danych oraz przekazywanie tych danych przez PZ pozostałym stronom umowy – z zastrzeżeniem ograniczonego dysponowania. Zgoda ta może w każdej chwili zostać cofnięta w formie pisemnej, faksem, mailem lub pocztą. Należy zabezpieczyć, aby dane były przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, poufnie i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz polskimi przepisami o ochronie danych. Należy zwrócić uwagę, aby dane zapisane były na elektronicznych nośnikach danych i zabezpieczone przed dostaniem się w posiadanie nieuprawnionych osób.

§ 8 Przepadek roszczeń

Na przepadek roszczeń obwiązują ustawowe terminy. Przy podejrzeniu oszustwa wydłużają się terminy odpowiednio.

§ 9 Postanowienia końcowe, klauzula salwatoryjna

Wszystkie zmiany zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Zmian tej klauzuli nie można dokonać w formie ustnej. Jeżeli któreś z postanowień niniejszej umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy.

§ 10 Klauzula wyboru prawa, właściwość sądu

Prawem właściwym dla niniejszej umowy, o ile umownie nic innego nie ustalono, jest prawo polskie. Właściwość miejscowa sądu – Szczecin.